Ulga dla chorych w PITy programie

Program do rozliczania PITów to podstawa, gdy myślimy o rozliczeniu deklaracji podatkowej za mijający rok. Także w tym roku, , możemy skorzystać z wygodnego rozwiązania, jakim jest PITy program.

Rozliczenie podatkowe to obowiązek. Teraz możemy rozliczyć się nie tylko przy pomocy PITy program, ale także możemy wysłać PIT przez Internet w postaci e-deklaracji. Nie potrzebujemy już do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Teraz podatnik zarówno zdrowy, jak i osoba niepełnosprawna, nie musi biec z PIT-em do urzędu skarbowego lub na pocztę. Może pozostać w domu i stąd go wysłać. PIT 2018 program do pobrania jest z naszej strony www. Dzięki niemu wyślesz edeklaracje.

Obliczenie podatku nie powinno stanowić problemu. Zwróćmy jednak uwagę na kwestię podstawową, jaką są ulgi dla chorych. W rozliczeniu za możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na leki i inne wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulg tych możemy skorzystać tylko wtedy, gdy jesteśmy osobą niepełnosprawną i posiadamy potwierdzenie tego faktu w dokumencie, takim jak: orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznania renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej, orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulgę na leki możemy zastosować, jeśli mamy spełnione trzy warunki: leki muszą być zapisane przez lekarza specjalistę, ich przyjmowanie musi być czasowe bądź stałe, posiadamy dowód na podstawie którego możemy udokumentować wysokość poniesionego wydatku. Korzystając z tej ulgi odliczamy wydatki będące różnicą między faktycznie poniesionymi miesięcznymi wydatkami a kwotą 100 zł.

Program do rozliczania PITów pomocny nam będzie również przy rozliczaniu pozostałych wydatków rehabilitacyjnych poniesionych na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań dla niepełnosprawnych, np. dostosowanie łazienki do potrzeb niepełnosprawnego,

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji np. protezy,

 • odpłatność za pobyt oraz zabiegi rehabilitacyjne na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,

 • opłacenie przewodnika osoby niewidomej z I lub II grupą inwalidzką, lub osoby z I grupą inwalidztwa dotyczącą narządów ruchu do kwoty 2280 zł,

 • utrzymanie psa przewodnika dla osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej np. karma dla psa do kwoty 2.280 zł,

 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną przewlekle chorą , która nie może się poruszać lub opiekę nad osobą zaliczoną do I grupy inwalidztwa,

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które nie ukończyły 25 lat,

 • przewóz odpłatny na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16,

 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej w celu dojazdu na zalecone przez lekarza specjalistę niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne do kwoty 2280 zł.,

 • dojazdy środkami transportu publicznego na turnusy rehabilitacyjne, do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Aby skorzystać z tych wszystkich ulg musimy pamiętać o dowodach wpłat, paragonach, biletach lub rachunkach.

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne mogą również dokonywać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne ,ale tylko wtedy, gdy dochody tych osób niepełnosprawnych w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 9120 zł.